تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به سرقت کابل و تجهیزات مخابراتی