دی‌میستورا: آنچه صورت می‌گیرد رایزنی است نه مذاکرات صلح