اعلام ۱۶ طرح آماده سرمایه گذاری در منطقه ویژه صنایع معدنی خلیج فارس