10هزار طرح اقتصاد مقاومتی همزمان با سالروز بسیج سازندگی افتتاح می شود