رهبر انقلاب با شرایط عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند