انتظارات نماینده تهران از بخش تعاون/ تعاونی‌ها قوی، فعال و خلاق باشند