گردهمایی دو روزه مسئولان اردوهای جهادی در«رسم هجرت»