وزیر علوم خبر داد: ایران رتبه اول رشد علمی بین کشورهای اسلامی