باغ‌موزه دفاع مقدس میزبان گروه‌های شاهد و ایثارگر می‌شود