وزیر خارجه دولت مستعفی یمن: هیچ نیروی خارجی در کشور وجود ندارد