برخی از ترس رد صلاحیت، جرات ورود به موضوع دریاچه ارومیه را ندارند