عدم بالانس در پرداخت موجب از دست رفتن نیروها می‌شود/ مشکل عمده طرح تحول ضعف ستادها