آخرین اخبار راجع به ساختار و اولویت های معاونت سیما از زبان پورمحمدی