دانش آموزان 61 مدرسه حاشیه راههای اصفهان آموزش ایمنی را فرا می گیرند