غال کاران، کيمياگراني که خاکستر را تبديل به طلا مي کنند