کمیسیون اروپا: اوضاع اقتصادی یونان به شدت وخیم است