توضیح اداره کل دیپلماسی عمومی سازمان انرژی اتمی درمورد ترجمه مصاحبه صالحی