مطالبات معلم ها سیاسی نیست/دولت مشکل معیشت معلم ها را حل کند