گسترش و تراكتور بدموقعی به تور هم خوردند/ پرسپوليس مقابل ما دست به عصا بازی می‌كند