تدوین سند پنج ساله دانشگاه تهران/ برگزاری سمینار میراث امام و رهبری