تشکیل کمیته‌ای برای مشکل تبعیض در دریافتی‌های فرهنگیان