تربیت مبلغ زباندان لازمه پاسخگویی به نیازهای جهانی است