نگرانی بانک‌های آمریکایی از افزایش معوقات وام شرکت های انرژی