شهرداری اصفهان با بولدوزر دنبال کشف آثار تاریخی است