شرکت‌های بيمه‌گر سال92،1162ميليارد تومان زيان ديدند