توجه به موسیقی ایرانی اسلامی به شناخت تاریخ کمک می‌کند