وزیر بهداشت:‌ بودجه وزارت بهداشت را بزرگ جلوه می‌دهند