رزمی کار فارسی دو نشان مسابقات کیک بوسینگ روسیه کسب کرد