گروه مشاوران استاندار کردستان از بخش سیروان بازدید کردند