حل مشكل راه های همدان با اعتبارات محدود شهرستانی امكان پذير نيست