بچه‌های «در اعماق» کار را زمین نگذاشتند/ اجرا از ۲۷ اردیبهشت