ایران و چین «ابر قهرمانی از نازی آباد» را می سازند