قتل برادر به خاطر ملاقت نکردن پدر و مادر/ پسر تبهکار بخشیده شد