آندو هواداران را تحریک نکند، اتفاق بدی پیش نمی آید/ فروزان نباید آن کفش ها را می پوشید