امکانات شهرداری به نفع کاندیداهای خاصی در انتخابات مجلس استفاده نخواهد شد