15 ورزشکار به اردوی تیم ملی ب والیبال نشسته دعوت شدند