مقیم شدن پزشکان در بخش های اورژانس در دستور کار قرار گرفت