طرح جامع قزوین در دستور کار شورایعالی شهرسازی قرار گرفت