دولت باید دور از جو زدگی و فضای تنش‌آمیز پاسخگوی منتقدان باشد