الرای: اوباما در نشست با اعراب قصد تکذیب ستایش خود از ایران را دارد؟