آموزش محوراصلی فعالیت های امسال تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی است