خصوصی‌سازی و سوالاتی که جواب دارد/ جوان 21 ساله 290 میلیارد را از کجا آورده؟!