نوارنقاله های فولاد مبارکه از محل تولیدات داخلی تامین شد