چرا کاخ سفيد متوجه نمي شود توافق با ايران اشتباه است؟