اوپک: گمانه زنی‌ها، در کاهش قیمت نفت نقش مهمی داشتند