روایت یک پرستار از رکورددار جراحی جهان در دوران جنگ