ظرفیت اشتغال بانوان در صنعت و معدن زنجان افزایش یابد