اصل مساوات در استفاده از منابع خدادادی از دیدگاه قرآن و سنت