13تیم داخلی و خارجی در مسابقات رالی خاورمیانه شرکت دارند