معاون وزیر آموزش و پرورش: معدل در کنکور سال آتی 35 درصد تاثیر دارد